Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deelingen. de rösekleurige en de violetkleurige. Het zijn alle zeer fraai gestreepte langstelige tulpen, waarin men echter tevergeefs de gele kleur zoekt. Onder beide afdeelingen vindt men zeer zeldzame variëteiten.

h. Specie's Tulpen.

Dit is eene groep, welke vooral in de laatste jaren meer de aandacht begint te vragen. Zij is uit verschillende streken der wereld ingevoerd. Zij is bijna zonder uitzondering een afwijking van onze bekende Tulpen en zoowel zeer vroeg- als zeer laatbloeiende verscheidenheden komen erin voor. Dat de nomenclatuur dezer groep, zoowel als die der volgende en van de enkele late of CottageTulpen zeer veel te wenschen overliet, is zeer begrijpelijk. De aandacht, welke men er de laatste jaren aan heeft geschonken, is echter van dien aard geweest, dat de Algemeene Yereeniging voor Bloembollencultuur in 1900 besloot, de zaak ter hand te nemen. Eene commissie van deskundigen heeft op een tweetal tentoonstellingen, op 14—15 en 21—22 Mei 1901. de ingezonden variëteiten nauwkeurig op naam gesteld en beschreven. Een der leden dier commissie, de heer Ernst H. Kbelagk te Haarlem, heeft van hare werkzaamheden een verslag samengesteld en dit in de Engelsche taal ter beschikking gesteld van hel Journal, of the Royal llorticuUural Society te Lomion. Door deze niet genoeg te waardeeren werkzaamheid zijn onze Engelsche naburen voldoende op de hoogte gesteld en mogen wij verwachten, dat daar de kweekers het hunne er toe zullen bijdragen, om deze belangrijke groep tulpen meer algemeen ingang te doen vinden. Ofschoon van deze groep reeds talrijke variëteiten in den handel zijn, noem ik slechts de onderstaande, welke geacht kunnen worden meer algemeen bekend te zijn:

Tulipa (llimana, 7 . Gfeiyi, /. Kaufttuiuniavui, » • Kolpakmvskyana, T. Mauriona, T. Oculis Solis, 1 Ostroieskyana, T. Proesten*, T. Persico, T. Sprenycri en T. Tubergeniona.

Sommige van deze soorten zijn voor vervroegen ongeschikt. i. Enkele late tulpen. (Cottage-tulpen).

Er is wel geen groep onzer tulpen, waaraan tijdens de laatste jaren zóóveel aandacht is gewijd als aan deze.

Sluiten