Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INSTALLATIE

van den WelEerw. Heer S HEERTJES, als Opperrabbijn der Synagogale Ressorten Noord-Brabant en Limburg.

Jl. Zondag was een dag van groote beteekenis voor het godsdienstig leven der beide hierboven genoemde synagogale ressorten. Toen zou immers de kroon worden gezet op de velerlei bemoeiingen om den vacanten Opperrabinaatszetel op alleszins waardige wijze te bezetten. Op dien dag zou de uitverkorene der beide ressorten /.ijn hoog geestelijk ambt aanvaarden, plechtig als Opperrabbijn worden bevestigd

* sfe ❖

Ten 2 ure vereenigden zich in de groote, versierde ontvangstzaal van het fraaie Casinogebouw te 's Hosch alwaar de nieuwbenoemde Opperherder woonachtig zal zijn — het dagel. bestuur der Hoofdsynagoge, afgevaardigden der verschillende gemeenten van N.-Brabant, die van Maastricht, Roermond en Gennep, en een groot aantal genoodigden, waaronder ook de w.eerw heer Monasch, Opperrabbijn van Drenthe—Amersfoort. (Telegrammen van gelukwenschen waren o. a ingekomen van de hh. Opperrabbijnen Van Loen en Wagenaar en van den heer rabbijn Vredenburg)

Nadat het bestuur en de afgevaardigden op de estrade hadden plaats genomen, opende de voorzitter, de heer M. Azijnman, deze buitengewone vergadering der beide ressorten en las de secretaris, de eerw. heer I. E. Monasch, de zeer uitgebreide en keurig gestyleerde notulen der

Sluiten