Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beide ressorten, die van het Jodendom in het algemeen. Spreker weet dat de taak, die hij thans aanvaarden gaat eene moeielijke is, maar hij weet ook, dat men alom den drager der Thora eert. En toch, hij zal een David moeten opvolgen, hen die al hunne krachten aan dit ressort hebben gewijd. En wat Salomon zag bij de aanvaarding zijner regeertaak, de raadslieden die hem te gemoet traden met liefde en welwillendheid met innerlijken drang tot medewerking en steun, zal ook spr. die aantreffen. Ja! Hij heeft die zekerheid gevonden in de hartelijke woorden tot hem gericht Met moed en de beste voornemens bezield, aanvaardt spr. dan zijne taak en hoopt dat allen later met voldoening op dezen dag zullen kunnen terugzien. Spr. dankt den weleerw. heer Hirsch, alsmede den weleerwaarden heer Monasch, zijn voormaligen leermeester, voor de eer hunner tegenwoordigheid en bidt hun toe dat God hun lang nog de krachten moge schenom werkzaam te zijn voor de belangen van het Jodendom (luid applaus).

De weleerw. heer opperrabijn Hirsch, ofschoon nog niet geheel hersteld en die daarom zich had voorgenomen zich te beperken tot zijne rede in de synagoge, waarvoor hij bij voorbaat de clementie inriep, wenschte thans toch enkele woorden van dank te spreken tot de voorzitters van beide ressorten voor de aan zijn adres gerichte woorden. Wanneer spr. hier gedaan heeft wat hij kon doen dan was dit omdat zijne taak hem gemakkelijk was gemaakt door den steun dien hij van zoovelen had mogen ondervinden. De herinnering aan den tijd dien spr. hier fungeerde, zal nimmer bij hem uitgewischt worden. Ook den godsdienstleeraren betuigde hij zijne erkentelijkheid voor de vriendschap, die hij in zoo ruime mate van hen had mogen ondervinden, voor hun steun bij de bescheiden stappen, die hij deed. Allen hebben aanspraak op spr. dank. Eén is er echter, die boven allen uitsteekt en wien spr. bijzondere waardeering betuigt, het is de gemoedelijke, bekwame, brave secretaris van Noord-Brabant s Hoofdsynagoge. En spr. drukt allen de hand. Hij is

Sluiten