Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voeiens ie Kort te aoen, aan zult gij met dien stal wonderen kunnen verrichten tot heil van het Zuid-Ned. Jodendom in het bijzonder, van het Ned. Jodendom in het algemeen.

Deze met veel talent en groote hartelijkheid uitgesproken rede, maakte op de talrijke aanwezigen bijzonderen indruk en werd luide toegejuicht.

De laatste spr. was de heer Jos. de Heer, die zeer gevoelig voor de woorden door den voorz. tot de commissie van voorbereiding gericht, namens haar daarvoor dank betuigt. Hij gaat het verloop der zaak na, herdenkt wijlen den heer M. van den Bergh z.g. en richt als vertegenwoordiger van een der grootste gemeenten in het ressort, Eindhoven, een hartelijk welkomstwoord tot den nieuwbenoemde titularis. Het ressort zal blijven toonen te bezitten een yQ -b, zal de adviezen des opperrabijns volledig erkennen, zich steeds onderwerpen aan diens beslissingen op godsdienstig gebied, waarop hij alleen heerscher zal zijn. Zooveel slechts eenigszins mogelijk, zal men den opperrabijn steunen. Hij wenscht hem in het eind kracht van God toe op de verheven taak, die hij thans aanvaardt (luid applaus).

Hierna werd wijn gediend en het mincha verricht, waarbij de heer Philipson op voortreffelijke wijze als voorzanger fungeerde. Het eerste deel der plechtigheid was hiermede ten einde.

IN DE SYNAGOGE.

De feestelijke aanblik van het fraaie kerkgebouw was nog zeer verhoogd door de keurige bloemenversiering die met kwistige hand was aangebracht. Het was niet slechts tot in de uiterste hoeken bezet, maar er was onder de vrouwengaanderij eene speciale tribune gebouwd om zoovelen mogelijk de plechtigheid te doen bijwonen. En laat ons alvorens in details te treden, constateeren,

Sluiten