Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat die plechtigheid inderdaad verheffend en indrukwekkend was. Zij werd ingeleid met de voordracht door een zangkoor van nS> compositie van den voorzanger, den eerwaarden heer I. E. Monasch, en voortgezet door den even verdienstelijken zang van JOH -p-Q, toen de opperrabbijnen, door het bestuur voorafgegaan, binnentraden.

De weleerw. heer S. J. S. Hirsch beklom aanstonds den kansel tot het houden der

BEVESTIGINGSREDE.

Spr. schetst naar aanleiding der woorden uit het Hooglied e- v- den zieletoestand der herderin en stelt de vraag : wat heeft Sulamith's ziel zoo machtig bewogen? Het is de verlokkende stem van haren minnaar, die haar ontrouw scheen geworden; daar verneemt zij een geklop op de deur harer tente en onder het uiten der liefelijkste benamingen als \-pjn 'POn, treedt hij bij haar binnen en belijdt hij zijne liefde voor haar. Het Hoogelied is geen minnezang, maar teekent allegorisch de innige verhouding tusschen God en Israël. En naar de interpretatie onzer Wijzen spreekt het volk rasr "ON 11' '3b' ITS03 al ga ik niet op in mijne ideale roeping, toch wordt die niet geheel door mij miskend. Ik slaap wel is waar wat betreft de uitoefening van alle geboden maar mijn hart is wakker waar het geldt de beoefening der weldadigheid, ik slaap voor de leerhuizen maar mijn hart is wakker in de bedehuizen.

Waarom deze schildering heden zoo machtig bij spr. opdoemt? Slaapt Israël niet in onze dagen voor zijn geloof? Meent men niet dat het voortbestaan des Jodendoms slechts een vraag van tijd is? in hoevele gemeenten waar het Jodendom weleer in den hoogsten luister glansde in hoevele gezinnen waar voorheen echt joodschen geest leefde, vindt men thans niet nog slechts puinhoopen? Aldus wordt veelal gesproken en een oogenblik kunnen deze woorden indruk maken. Maar de ontboezeming van Sulamith door Midrasch geïnterpreteerd geven een trouw

Sluiten