Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beeld van den toestand onzer dagen. Voor zekere categoriën is het Jodendom slechts gewoontedrang, geen hoeksteen meer voor alle levensvreugde. Er is schijnbaar grond voor pessimisme, voor wanhoop. Daar verneemt men echter geklop ; als alle licht uitgedoofd schijnt dan heeft er soms eene plotselinge gebeurtenis plaats die dat licht wederom in volle helderheid doet stralen; treedt een moment in. zoo verheffend en weldoend, dat men ontwaart J3/N N1? 'D dat het duidelijk blijkt,

dat het gemoed van den Israëliet ontvankelijk blijft voor den godsdienst, dat de vlam niet is uitgedoofd en niet uitgedoofd zal worden. Van deze opleving, van deze verjonging blijkt de dag van heden, nu hier plechtig en feestelijk de man is binnengehaald, die alles zal doen om hart en ziel te doen ontvlammen voor het geloof der vaderen, die het Jodendom zal leeraren naar zijne historische, wijsgeerige, etische en practische eischen. Deze dag getuigt van de onsterfelijkheid des Jodendoms. Spr. begrijpt dat de opperrabbijn, die zijn ambt nu gaat aanvaarden dit doet met schroom, niet omdat hem bekwaamheden ontbreken, neen, zijn groote theologische en profane kennis, gansch zijn verleden waarborgen, dat hij den weg kent, dien hij heeft in te slaan, maar schroom wegens de gedachte of zijn arbeid wel vruchtbaar zal zijn. En spr. raadt hem steeds den vrede na te jagen, maar niet ten koste der waarheid, geen schijnvrede, alleen dan vrede indien deze kan samengaan met onwankelbaar vasthouden aan de waarheden van het onvervalste traditioneele Jodendom. De ervaring dat de Godsgedachte steeds overwint strekke hierbij tot troost. Het leeraren van het Jodendom onvermengd en onverzwakt, de leeringen aan het bolwerk der traditie, het Nederl. Israël. Seminarium waar onze leeraar V731 ~ de vaan des Jodendoms hoog houdt

en niettegenstaande zijn grijsheid als hoogepriester en trouwe wachter, wien God nog lange, lange jaren van frischheid en levenskracht moge schenken, met helderen blik den weg des levens bewaakt — met die leeringen op de bres gestaan, vol optimisme, vol kracht uw volk gedrenkt met de droppelen van den dauw, en hen op-

Sluiten