Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zal hij trachten niet te kwetsen, maar als een vriend, opbouwend zijn. Hij komt met liefde die te zanten brengt, niet scheidt en vraagt wederkeerig hun liefde, hun vriendschap. Laat uw treur de mijne zijn, uw geluk het mijne, laat mij ook medegevoelen uw blijdschap. Met liefde kom ik tot u, maar ook met de waarheid der godde lijke leer. "Dn Liefde en waarheid zoo samen¬

gebracht moeten tot het begeerde doel leiden. En tot God bidt spr. in het eind — het publiek rijst eerbiedig op — om kracht en sterkte, om steun op zijn pogingen en om zegen voor zijne gemeenteleden. Hij besluit met "het '3* 'r

Geruimen tijd bleef het publiek onder den machtigen indruk dien de gloedvolle rede had te weeg gebracht Men had een schitterende rede gehoord met waar redenaarstalent uitgesproken en waarnaar de menigte tot het einde toe met de diepste aandacht had geluisterd. Men had al dadelijk de overtuiging gekregen dat hier een begaafde priester zijn intrede had gedaan, van wiens optreden de schoonste verwachtingen mogen worden gekoesterd. En het algemeen gevoelen was, dat hier eene voortreffelijke hoogst gelukkige en verblijdende keuze was gedaan.

Ofschoon de aandacht schier uitgeput was door den langen duur waarin zij in boeien was geslaakt, volgde men het hier volgend gelegenheidsgebed, samengesteld door den oppervoorzanger, den eerw I. E. Monasch

"rpbx n'22 bip d'-ij -jj-ir nn: •J3T utd Toab D'jr r-rx ~rr qtcx bnp jp: rrrn r-"" pw rijm o*Tnx nnxs b^n ncra Dvn pbrxmnn sdd bj? tnswn Trc 'rrsr rrr©Dn brab nrca vinp r<par bar; bv "rv ao'ro "rpjris bj>' ^rbj? ïjjszn ïyoo p'ir1^ nw 'irnjr bv 'nbsroi (tip fjiTO bv *ppns ww

Sluiten