Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor den handel.

Groote Leercursus voor Zelfonderricht.

Elk deel ƒ4.65; geb. ƒ5.25 of in 31 afleveringen a 15 cent.

C. A. HOFMAN, De Fransche taal. Met sleutel. 2e druk.

T. G. G. VALETTE, De Duitsche taal. Met sleutel.

M. E. BARENTZ, De Engelsche taal. Met sleutel. 2e druk.

A. NUYENS, De Italiaansche taal. Met sleutel.

Mr. G. J. GRASHUIS, De Maleischê taal. Met sleutel.

REIMAN & FRANK, Boekhouden en Handelsrekenen. Met sleutel.

I )r. H. BLINK, Handelsaardrijks-

kunde. Met sleutel.

; Voor den handel.

Kleine Leercursus voor Zelfonderricht.

Elk deel ƒ 1.25; geb. ƒ 1.50.

I, C. T. BIGOT, De Fransche

taal. Met sleutel. P. A. SCHWIPPERT, De Duitsche

taal. Met sleutel. M. E. BARENTZ, De Engelsche

taal. Met sleutel.

A. NUYENS, De Italiaansche

taal. Met sleutel. S. J. BARENTZ, De Nederlandsche taal. Met sleutel.

Ter perse:

M. DIAZ, De Spaansche taal.

Met sleutel.

VOOR DEN HANDEL.

H. L. TUININGA, Practische Handelskennis. Toegelicht door eene verzameling van ijo Formulieren. 2 deelen ƒ2.90: Tekst afz. ƒ1.25; Formulieren afz. ƒ1.65. Inhoud: Goederenhandel en Expeditie, De Effectenhandel, Betalingsformulieren, Het Assurantiewezen, 200 Vraagstukken, 200 Opgaven, Aanhangsel.

Ingevoerd op: Openbare Handelsschool, Amsterdam; H. B. S. 's Gravenhage; Handelscursus departementale school, Breda; R. C. Instituut, Dongen; Instituut Dernmink, Hilversum en door tal van leeraren Boekhouden.

Onmisbaar voor eiken koopman.

J. 1). REIMAN & H. J. FRANCK. Het dubbel boekhouden ten dienste van Examen en Praktijk. 3e druk. Gebonden ƒ1.50.

J. D. REIMAN & H. J. FRANCK. Oefeningen in het vervaardigen van Journaalposten. 2e druk. ƒ 1.—.

P. POOT. Practisch Rekenboek voor Handel en Industrie. 2e druk. 2 deelen, dl. I ƒ 1.50, dl. II ƒ0.75.

A. W. GROOTE. Stenoeraphie voor iedereen, -?e druk.

ƒ 0.50.

A. W. GROOTE.

Reporterschrift ƒ t.25.

H. 1). DE VOS, Wekelijksche Uitlotingscourant. Finantieel Weekblad.

15e Jaargang, per kwartaal franco p. p. ƒ 1.—.

Bevattende de trekkingen van Premie-, Staats-, Stedelijke-, YVaterschaps-, Kerkelijke-, Spoorwegleeningen; Restanten. Beursoverzicht, Spoorwegontvangsten, Dividenden en Coupons, Vergaderingen, Beantwoording van vragen van abonné's, Uitlotingskalender enz. enz. enz.

Vragen van den Dag. onder redactie van Dr. H. BLINK. 18e jaarg. Geïllustreerd. Prijs per jaar / =5.40, franco p. p. f 6.^0. Amsterdam. S. L. VAN LOOY.

Sluiten