Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bedoelde. Doch niet altijd slagen wij daarin, zoodat de beteekenis van menige spreuk onzeker blijft».

In dezen toestand van onzekerheid is nu door de ontdekking van den Hebreeuwschen Jezus Sirach eene groote verandering ten goede gekomen, al moet er helaas worden bijgevoegd, dat het volmaakte in dit opzicht tot heden nog niet is bereikt.

Vooreerst valt het te betreuren, dat niet het g e h e el e boek in het oorspronkelijke teruggevonden is, maar slechts een deel daarvan, zij het ook een groot deel, ongeveer twee derden van het werk; tegenover 1616 verzen, van den Griekschen tekst staan thans 1056 Hebreeuwsche verzen, zoodat nog 560 niet in den grondtekst bekend zijn geworden. De tegenwoordige bewerkers hebben zich dan ook afgevraagd, of het misschien niet wijzer ware, met de derde uitgave nog langer te wachten, totdat de geheele Hebreeuwsche Sirach zou teruggevonden zijn. Doch zij hebben na rijp beraad gemeend niet langer te mogen dralen, omdat na 1900 alle verder zoeken naar nieuwe Hebreeuwsche fragmenten vergeefsch was, en het zich dus niet liet aanzien dat althans de handschriftenkamer van Cairo er meer bevatte. Daar bovendien in Duitschland en Engeland reeds zeer goede vertalingen van het Hebreeuwsche Spreukenboek uit het oorspronkelijke het licht hadden gezien en dientengevolge de oude Sirach beter verstaan was geworden, meenden de vertalers, gedachtig aan het bekende «le mieux est 1'ennemi du bien », nu toch ook in het Nederlandsch te moeten aanbieden wat elders met zooveel bijval ontvangen

Sluiten