Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I : 19—29.

19. En Hij zag en openbaarde haar;

Hij deed wetenschap en kennis des verstands neerstroomen, en verhoogde den roem dergenen, die zich aan haar hielden.

20. De wortel der wijsheid is den Heer te vreezen,

en hare takken zijn lengte van dagen.

22. Onrechtmatige toorn is niet te rechtvaardigen;

want de heftigheid van 's menschen toorn brengt hem ten val.

23. Te zijner tijd verdraagt de lankmoedige,

en later is blijdschap zijne vergelding;

24. te zijner tijd houdt hij zijne woorden in,

en veler lippen verkondigen zijn verstand.

25. Onder de schatten der wijsheid zijn zinrijke spreuken, maar den zondaar is godsvrucht een gruwel.

26. Begeert gij wijsheid, volbreng de geboden:

en de Heer zal haar u schenken;

27. want wijsheid en kennis zijn de vreeze des Heeren, en trouw en ootmoed Diens welbehagen.

28. Wees niet ontrouw aan de vreeze des Heeren, en beoefen haar niet met een verdeeld hart;

29. huichel niet voor het aangezicht der menschen,

en geef op uwe lippen acht.

Sluiten