Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK V.

Waarschuwing tegen ijdel zelfvertrouwen. — Des zondaars misbruik van Gods barmhartigheid. — De eer en de schande der tong.

1. Steun niet op uw vermogen,

en zeg niet: «het ligt binnen mijn bereik».

2. Volg niet uwen zin en uwen lust,

om te wandelen naar de begeerte uwer ziel.

3. Zeg niet: «wie kan mijne kracht weerstaan?»,

want de Heer wreekt de vervolgden.

4. Zeg niet: «ik heb gezondigd, en wat is mij weervaren ?» want de Heer is lankmoedig.

5. Vertrouw niet op de vergeving,

zoodat gij zonde op zonde hoopt.

6. En zeg niet: Zijne ontferming is groot,

mijne vele zonden vergeeft Hij,

want ontferming en toorn zijn bij Hem,

en op de boozen rust Zijne gramschap.

7. Stel niet uit, u te bekeeren,

en draal er niet mee van dag tot dag;

want plotseling vaart Zijn toorn uit en ten dage der wraak wordt gij verdelgd.

8. Vertrouw niet op bedriegelijke schatten,

want zij baten niet ten dage des toorns.

Sluiten