Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI : 33—VII : 2.

33- Als gij hooren wilt, kunt gij leeren,

en als gij uw oor neigt, zult gij onderwezen worden.

34. Neem onder de menigte der oudsten plaats,

en wie onder hen wijs is, hang dien aan.

35. Wil iedere voordracht hooren,

en laat geen wijze spreuk u ontgaan.

36. Zie toe wie verstandig is en zoek hem,

en trede uw voet zijnen drempel plat.

37. Overdenk de wet des Allerhoogsten,

en overpeins Zijne geboden altijd,

dan zal Hij uw hart verstandig maken,

en u de wijsheid schenken, die gij begeert.

HOOFDSTUK VII.

Waarschuwing tegen alle ongerechtigheid. — Eer- en heerschzucht. — Spotternij, leugen, gezwets en traagheid. — Waardeering van vriendschap, huwelijkstrouw en slavendienst. — Opwekking tot deugd onder huisgenooten, tot de vree/.e Gods, tot het eeren van den priester en tot weldoen.

1. Doe geen kwaad, dan treft u geen kwaad.

2. Mijd de schuld, dan blijft ze ver van u.

Sluiten