Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXXIX : 2—9.

2. hij geeft acht op de verhalen van beroemde mannen, en dringt in de wonderwijze spreuken door:

3. den verborgen zin van gelijkenissen vorscht hij uit,

en met de raadselen der spreuken houdt hij zich bezig;

4. in het midden van aanzienlijken dient hij,

en voor den vorst verschijnt hij;

het land van vreemde volken trekt hij door,

want goed en kwaad gaat hij onder de menschen na;

5. zijn hart zet hij er op, om te zoeken den Heer, die hem geschapen heeft,

en voor den Allerhoogste is hij smeekende,

en zijnen mond opent hij in het gebed,

en vanwege zijne zonden bidt hij.

6. Zoo het de wil des Heeren des Almachtigen is,

zal hij met den geest des verstands worden vervuld; hij zal dan een vloed van woorden zijner wijsheid uitgieten, en in het gebed den Heer prijzen:

7. hij zelf leert zijn raad en kennis,

en de verborgenheden Gods overdenkt hij;

8. hij maakt dan de wijsheid zijner leer openbaar,

en in de wet van 's Heeren verbond zal hij roemen.

9. Velen zullen zijn verstand prijzen,

en in eeuwigheid zal hij niet worden vergeten;

zijne nagedachtenis zal niet verloren gaan,

en zijn naam voortleven van geslacht tot geslacht;

Sluiten