Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XL.

Het moeitevolle van het leven voor ieder menseli, hetzij aanzienlijk of gering. — De gevolgen van onikooperij en onrecht. — Boven twee goede zaken kan er nog een derde zijn, die beter is. — Waarschuwing tegen het bedelen.

1. Groote moeite heeft God toebedeeld,

en een zwaar juk ligt op de menschenkinderen:

2. van den dag af dat zij uit den moederschoot uitgaan, tot den dag dat zij wederkeeren in de moeder van allelevenden, hebben zij overleggingen en vrees des harten,

en de bezorgdheid hunner verwachting is de dag des doods;

3. van hem af, die hoog op een troon zetelt,

tot hem, die in stof en asch zit;

4. van hem af. die een tulband en een diadeem draagt, tot hem, die een haren kleed draagt.

5. Toorn, ijverzucht, zorg en angst,

vrees voor den dood, strijd en twist,

en wanneer hij op de legerstede rust,

verdubbelt de slaap in den nacht zijne ellende.

6. Te vergeefs zoekt hij een weinig, een oogenblik rust, daaruit wordt hij door droomen opgeschrikt:

op het dwaalspoor gebracht door het gezicht zijner ziel, is hij als een vluchteling, die voor den vervolger vliedt.

7. Nog slaap behoevend wordt hij reeds wakker,

schrik om niets heeft hem de rust geroofd.

Sluiten