Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XLV : 15—20.

15. en Mozes vulde zijne hand,

en zalfde hem met heilige olie,

en het werd voor hem een eeuwig verbond,

en voor zijn nageslacht, als de dagen des hemels,

opdat hij hem zou dienen en priester zijn,

en zijn volk in zijnen naam zegenen;

16. en hij koos hem uit alle levenden,

om brandoffers en vetstukken te offeren.

en om te ontsteken lieflijk reuk- en lofoffer,

en om verzoening te doen voor de zonen van Israël.

17. En hij gaf hem zijne geboden,

en deed hem heerschen door wet en recht; zoo leerde hij zijn volk de wet,

en het recht aan Israëls zonen.

18. En tegen hem toornden vreemden,

en ijverden tegen hem in de woesten,

de mannen van Dathan en Abiram,

en de bende van Korach in geweldigen toorn.

19. Toen de Heer dat zag, werd Hij toornig,

en verdelgde Hij hen in den gloed van Zijn toorn,

en Hij schiep hun een wonder,

en verteerde hen met de vlam van Zijn vuur;

20. en Hij verdubbelde Aarons eere,

en Hij schonk hem zijn erfdeel;

de heilige hefoffers gaf Hij hem tot spijze.

Sluiten