Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo is het nu ook met de toepassing der goenahgoenah. Iemand is verliefd en vindt geen wederliefde. Nu roept hij de hulp in van een doekoen goenah-goenah of koppelaarster. Zulk een doekoen tracht dan met het meisje in aanraking te komen en haar langs geheimen weg, gewoonlijk door middel van vrouwelijke bedienden een poeder toe te dienen van zekere fijn gestampte kevers, dat eene bedwelmende werking heeft. Daarna worden op een der volgende dagen een paar goenahgoenah-poppen, voor de huisdeur begraven. Zij weet verder haren van het meisje machtig te worden en die omstrengeld met haren van den verliefden man in het hoofdkussen van het meisje te verbergen, enz. enz. Men begrijpt dat het meisje ten laatste wel iets merkt en daar zij zelf aan de macht der goenah-goenah gelooft, zoo vestigt zich bij haar de overtuiging dat zij dien man niet ontloopen kan, zich aan hem overleveren moet. Er zijn ook doekoen's die hetzelfde weten klaar te spelen geheel op een afstand. Maar ook dit is te verklaren, want het meisje, dat vroeger dien jongen man dagelijks haar huis zag passeeren, hoort in eens dat hij op reis is gegaan en begrijpt nu wel dat hij ergens, ver weg, een beroemde doekoen goenah-goenah of een goeroe is gaan consulteeren en zoo begint bij haar de suggestie te werken.

Andere doekoens schrijven aan den man eenige dagen vasten of waken voor met anderen hocus pocus; ziet, zulk een man krijgt iets vreemds in de uitdrukking zijner oogen, iets wilds of geestelijks, iets afgetrokkens, en dat moet het meisje opmerken; of ook als de jonge man goenah-goenah heeft aangewend, waaraan hij gelooft, dan wordt hij vrijer, brutaler in zijn optreden, hij is zeker van de overwinning, ook dat

'2

Sluiten