Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ngelmoe zoowel toovermiddel of occultisme, als wetenschap in onzen zin beteekent, het nauw verwant is aan onze opvatting „weten is macht", het toont verder dat de inlander evenals de Arabier geen andere wetenschap kent dan een geestlijke, nauw verwant weder aan de vroeger europeesche opvatting: dat de theologie de oudste faculteit, de moeder aller wetenschap is.

Er is een ngelmoe, die macht geeft om sneller te reizen dan de wind, om iemand te dooden, om zich onzichtbaar te maken, om op het water te kunnen wandelen, om gestorven zijnde weder geboren te worden, als de zoon van een rijk en machtig man, om alle banden te kunnen verbreken, om een geweer te beletten te ontbranden, om een geweer dat weigert te doen ontbranden, om steeds te raken, om den vijand op de vlucht te jagen, doordien hij eiken tegenstander duizendmaal ziet, om te overwinnen in eiken strijd, om zijn waren spoedig te verkoopen, om vogels te vangen, om een boom snel om te hakken, om een zware last licht te maken, om alle gevaren op reis te bezweren, om een tijger weg te jagen, om rijk te worden of vruchtbaar, schoon, gezond, om een vrouw te dwingen, een weggeloopen vrouw terug te doen keeren, om het gestolene terug te vinden, om zelf in een tijger te veranderen en om een ander in een varken te doen veranderen en eindelijk een der voornaamste: om onkwetsbaar te worden.

Wat ngelmoe is dat voelde de fijn besnaarde ziel van een dichter als Couperus en dreef hem tot het schrijven zijner „Stille kracht"; wat ngelmoe is, dat zullen wij hier nog nader aanwijzen met de woorden van eenige der beste kenners van den Javaan, al moeten

Sluiten