Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van hoogere ontwikkeling onder deze bevolking. Niet alleen mag men hierbij op Europeesche wijze den weg, die door de school voert, volgen, maar zooals wij bij den rijstbouw zagen, dient men daarvoor tot allerlei middelen (schrijver bedoelt hier de proefvelden) zijn toevlucht te nemen, die op de meest practische wijze vermeerdering van kennis onder het geheele volk in de hand werken." BI. 150: „Het zal de vraag zijn of men daarin (den Javaan een meer intensieven landbouw te leeren) geheel slagen zal, maar dit neemt niet weg, dat, door algemeen onderwijs aan do geheele bevolking vooral aan de volwassenen, het best het doel bereikt zal kunnen worden." Opblz. 158 wordt nogmaals gezegd „vooral aan volwassenen. Op deze redevoering van Prof. Nieuweniiuis antwoordde de Heer van Lookeren Campagne: dat de Javaan wel weet wat hij doen moet om zijn land meer productief te maken, maar het desniettegenstaande niet doet, dus zijn kennis niet toepast. Dan helpen ook geen proefvelden, dan behoeft men hem ook niet meer te leeren wat hij te doen heeft, men moet dan de vraag stellen „waarom handelt de Javaan tegen beter weten in?" Voor de padi ligt de reden voor de hand, het is in de eerste plaats gebrek, die hem de goede padi doet verkoopen of opeten, om later slecht zaaizaad tegen hoogen prijs in te koopen. Het hulpmiddel om dit te keeren is genoegzaam bekend, het ligt opgesloten in de twee woorden „desaloemboengs en landbouwcredietbanken". Maar er moeten nog andere oorzaken zijn behalve de bovengenoemde en het animisme, want van Lookeren Campagne en van Molt, getuigen: dat hij ten opzichte der indigo of van het suikerriet ook zijn kennis niet toepast,

en die indigo- en suikerrietbouw worden niet zoo geïn-

6

Sluiten