Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

streken der buitenbezittingen niet ongunstiger acht dan in Europa. Wel eischen onze levensverzekering-maatschappijen hooger premiön en wekken zij daardoor den indruk, dat bedoelde streken minder gezond zouden zijn, „deze alzoo in een kwaad gerucht brengende", maar toch beschouw ik deze verhoogde premiön slechts als een op eigen voordeel berekende handigheid, volgehouden door de solidariteit der maatschappijen. Als bewijs dezer opvatting wijs ik er op, dat de maatschappijen de uit hare statistieken werkelijk gebleken levensverwachtingen niet durven publiceeren; reeds Dr. Van der Burg constateerde, dat men hom wel die statistieken had willen laten inzien, maar onder belofte van geheimhouding. Toch mocht ik eens een ingewijde spreken, die zoover uit de school klapte, dat hij erkende: „de statistieken hebben geleerd dat de Europeaan in Indië slechts iets geringere levensverwachting heeft dan in Europa, terwijl de levensverwachting voor de vrouw in Indië iets gunstiger is dan in Europa." Het laatste hadden voor officiersweduwen reeds de onderzoekingen van Prof. Van Geer geleerd. Uit eigen ondervinding zou ik er nog bij willen voegen, dat de levenskansen der kleine europeesche kinderen in Indië zelfs buitengewoon gunstig zijn, dat er veel minder zuigelingen sterven dan in Europa. Gedurende 12 jaren praktijk stond ik hoogst zelden aan het sterfbed van een klein kind.

Een andere vraag hoor ik mij stellen: „Zoo gij erkent, dat de levenskansen zoo gunstig zijn, veel gunstiger dan over het algemeen in Europa wordt aangenomen, meent gij dan wellicht dat Europeanen in Indië onvruchtbaar worden en hierdoor hun geslacht ten gronde gaat?" O neen! dat weet ik wel beter, de

Sluiten