Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zonden; het valt dan al heel gemakkelijk zich wegens minderen aanleg te laten afkeuren, en onderwijl heeft het kind toch eene goede opleiding gehad.

Ook na het bovengenoemde ben ik nog niet aan het einde; er rest mij nog een zeer gewichtig punt te bespreken, eene groote vernietigende kracht te noemen: de vroegtijdige ontwikkeling van het geslachtsleven.

Wel heeft men betoogd (in tegenstelling met de vroeger algemeen gehuldigde opvatting) dat de menstruatie bij javaansche en indische meisjes zich niet vroeger vertoont dan bij europeesche, en op grond daarvan de vroegtijdige geslachtsontwikkeling ontkend, maar ten onrechte. Ik spreek hier niet over de lichamelijke maar over de geestelijke vroegrijpheid, voornamelijk bij het manlijke geslacht: de geestelijke ontwikkelt zich eerst, de lichamelijke volgt. Daarop wees ook de boven reeds dikwijls genoemde deskundige, de heer Van dek Steur: hij sprak herhaaldelijk over schooljongens, die reeds vader zijn of syphilitisch geïnfecteerd. Om dit te verklaren laat ik hier eenige zinnen uit Mantegazza's werk „De gezondheidsleer der liefde" volgen, waarin hij leert hoe zelfbevlekking bestreden moet worden: „Gij moet de spieren en de hersens vermoeien, opdat zoo weinig energie voor het geslachtsleven overblijft en deze zich zoo laat mogelijk ontwikkele. Veel gymnastiek in eiken vorm, lange voettochten, studiën, die de jongeling met lust beoefent enz. Zoo weinig mogelijk slaap, opdat die vast, ongestoord als de dood zij; nooit 's morgens na het ontwaken in bed blijven liggen: hierin bestaat in het kort het voorkomen van zelfbevlekking."

En wat toont de indische opvoeding? Is het niet overal juist het tegenovergestelde van deze raadgevingen? Wie vermoeit er zijne spieren of zijnen geest door studie

Sluiten