is toegevoegd aan je favorieten.

Drie aesthetische studiën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bewogen in speculatieve banen. Geruimen lijd heeft zulk een richting een onbeperkte heerschappij gevoerd; en ook thans nog wordt zij door velen bij voorkeur gehuldigd, tot schade dikwijls van hun aesthetische waardeering en genieting. Uitgaande van zeker vooropgesteld abstract begrip «het schoone», wordt de in de werkelijkheid bestaande schoonheid daaraan getoetst en afgemeten , zonder dat rekening wordt gehouden met de intuïtieve en spontane lustgevoelens. Vooral zij, die weinig bekwaam zijn om het schoone te genieten en op zich te laten inwerken zonder toevoeging van allerlei storende metaphysische bijmengselen, waren er op uit kunsttheorieën te verkondigen, die weinig bijdroegen tot ware kunstdoorvoeling of tot onmiddellijk aanschouwelijk begrijpen. Indien evenwel, naar deze richting in de aesthetica het voorstelt, het zinnelijk schoon als zoodanig geen eigenlijken zin heeft, maar eerst waarde verkrijgt door van elders toegevoegde elementen, ligt dan niet de vraag voor de hand of de kunst wel aanspraak kan maken op een zelfstandig bestaan? Wordt dit niet zeer betwijfelbaar, indien aan die bijkomende elementen een overheerschende beteekenis wordt toegekend, en de onmiddellijke indruk, dien het kunstwerk maakt, geheel wordt achtergesteld bij allerlei bespiegelende overwegingen'?