is toegevoegd aan uw favorieten.

Drie aesthetische studiën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bijzondere te verklaren. Laatstgenoemde daarentegen komt van het enkele en eenvoudige tot het algemeene en meer samengestelde, en zoekt op grond van feiten, ontleend aan de ervaringswereld, te geraken tot zekere vaste regels en wetten. Terwijl de eerste methode vanbovenaf decreteert zonder overtuigende bewijsgronden, bewandelt de laatste een wellicht minder aantrekkelijken en moeilijker, maar dan ook zekerder en vruchtbaarder weg, en zoekt zij een werkelijke verklaring te geven van den oorsprong en het wezen der aesthetische verschijnselen.

De nieuwere aesthetica treedt in nauw verband met hare zusterwetenschap de psychologie, inziende dat zij evenals alle geesteswetenschappen eerst daarin een vasten grondslag voor haar eigen onderzoekingen vinden kan. De verschijnselen toch, waarmede de aesthetica zich bezighoudt, en de ervaringsfeiten, waarvan zij uitgaat, zijn van zuiver psychische natuur. Wat wij schoon, verheven, liefelijk noemen, bestaat niet in objectieve eigenschappen van de dingen der buitenwereld, maar vertolkt alleen de indrukken, die de aanschouwende en voelende, met phantasie en rede begaafde aanschouwer van die buitenwereld verkrijgt, en de wijze waarop hij die in zijn binnenste verwerkt. Hiermede evenwel kan de schoonheidsleer niet volstaan. Het is toch niet