is toegevoegd aan je favorieten.

Drie aesthetische studiën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dezelfde euvelen, die den kunstenaar als mensch aankleven, hetzij op gezochte wijze den kunstenaar vrij te pleiten van den blaam, die op zijn persoonlijk leven rust, en van de beschuldigingen, die in dat opzicht tegen hem werden ingebracht. Bij zulke vruchtelooze en onnutte pogingen wordt vergeten, dat de disharmonie tusschen den kunstenaar en den mensch geenszins als een logische tegenspraak is op te vatten, maar eenvoudig voortvloeit uit de omstandigheid, dat die beide twee onderling verschillende verschijningsvormen eener zelfde persoonlijkheid vertegenwoordigen. Dit neemt evenwel natuurlijk niet weg, dat waar de disharmonie in sterke mate optreedt, zij een onaangenamen en ergerlijken indruk kan maken, die storend werken kan op de aesthetische genieting en die dikwijls niet is op te heffen door een verstandelijke redeneering, welke de onredelijkheid ervan aanwijst.

Slechts zijdelings kan de kunstenaar als moralist optreden. Als nevenwerking evenwel kunnen ongetwijfeld zijn scheppingen een inoreelen invloed oefenen. Aesthetische en zedelijke aandoeningen toch behoeven elkander geenszins uit te sluiten; integendeel, de genieting van menig kunstwerk gaat gepaard met zekere moreele indrukken, en omgekeerd is de lust, die zich beweegt op zedelijk gebied, dikwijls nauw verwant met aesthetische