is toegevoegd aan je favorieten.

Drie aesthetische studiën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bovenal behoefte bestaat. Zoo is bijv. meermalen een veldtocht gepredikt tegen de afbeelding van het naakte, op grond dat deze de onzedelijkheid zou bevorderen en in de hand werken. Nu is al dadelijk die verontwaardiging over het naakte in de kunst schijnheilig en belachelijk te noemen, waar men ongestoord balletten, café-chantants en dergelijke laat voortbestaan, die veel immoreeler werken en die juist een prikkeling der zinnen en hartstochten ten doel hebben. Maar nog afgezien daarvan, vergeet men ten eenenmale, dat de kunst onmogelijk rekening kan houden met alle mogelijke gevolgen, die uit de aanschouwing harer scheppingen kunnen voortvloeien. Ongetwijfeld kan men zekere kunstuitingen veroordeelen omdat zij zinnelijk prikkelen; maar alsdan berust die veroordeeliug niet op aesthetische maar op utilistisch-ethische overwegingen. Het valt niet te ontkennen dat zekere kunstwerken, hoe voortreffelijk ook, op bepaalde personen een minder goeden invloed oefenen. Dan echter is dit voornamelijk te wijten aan die personen zeiven, omdat bij de aanschouwing niet-aesthetische elementen binnenslopen, waaraan het kunstwerk als zoodanig geen schuld heeft. Den reinen is alles rein; maar ook den zwijnen alles zwijn. Zelfs het nuttigst voorwerp kan in handen van onbevoegden nadeel berokkenen en onheil stichten. Maar evenmin