is toegevoegd aan je favorieten.

Drie aesthetische studiën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schap om onze dorsl naar kennis en onze denkbehoefte te bevredigen, de kunst is daar om uitdrukking te geven aan ons voelen. Zij dient den kunstenaar als uitdrukkingsmiddel van gevoelens die hij niet op andere wijze kan uiten; en hij hoopt daarmede bij anderen dezelfde snaren te doen trillen en dezelfde gemoedsaandoeningen te wekken als die hij zelf ondervond. Gelijk Guy de Maupassant zeide: «Les grands artistes sont ceux qui imposent & 1'humanité leur illusion

particulière.» !)

Het is duidelijk, dat de kunstenaar daartoe een hooge mate van aandoenlijkheid moet deelachtig zijn. Elk kunstwerk toch wordt geboren uit een ernstig weergegeven levendigen indruk, zonder dezen kan geen innig sympathisch verband optreden tusschen het werk en den aanschouwer. Wel moet de stof, die dien indruk wekte, overdacht en bestudeerd worden, en wordt een groote mate van technische bekwaamheid vereischt om den indruk weer te geven; maar vóór alles moet een levendige aesthetische impressie aanwezig zijn, zal een waar kunstwerk tot stand komen. Terwijl bij den geleerde sterke gevoelsaandoeningen slechts storend werken op zijn arbeid, wordt de kunstenaar er juist door gedragen,

1) Vgl. myn -Het hypnotisme» Amst. 1903 pag. 66.