is toegevoegd aan je favorieten.

Drie aesthetische studiën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van dichterlijke verbeelding, voortvloeiend uit bewondering voor het edel ros en voor diens vriendschappelijken omgang met zijn meester. De traanklieren ontbreken natuurlijk niet, maar wel de bizondere psychische prikkels die aan 't weenen brengen. Want wecnen geschiedt alleen onder invloed van bepaalde gemoedsbewegingen en leedvolle voorstellingen, terwijl zuiver lichamelijke smart zich veeleer uit in schreeuwen, kermen, steunen en andere pharyngcale en laryngeale geluiden.

Hetzelfde nu geldt van het lachen. Eigenlijk lachen is der dierenwereld vreemd, eensdeels omdat de spieren die er bij in werking gesteld worden, onvolkomen ontwikkeld en geoefend zijn, anderdeels omdat de psychische processen, die er aanleiding toe geven, ontbreken. Vreugde alleen doet nog niet lachen; en voorstellingen als die welke het lachen opwekken, zijn bij hel dier moeielijk te verwachten. Zijn vreugde drukt het uit op andere wijze, bijv. door knorren, hinniken of blaffen, door springen of kwispelstaarten. Juist daarom is het eigenlijk moeielijk volkomen zeker uit te maken, of bij hoogere dieren niet wellicht iets voorkomt, dat min of meer te vergelijken is met datgene wat ons aan 't lachen brengt. Want misschien vervullen het kwispelstaarten van honden, het zingen van vogels en