is toegevoegd aan uw favorieten.

Drie aesthetische studiën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoo konden inloopen, ten minste indien hieraan geen ernstige gevolgen verbonden zijn. De dwaling of teleurstelling zelve is natuurlijk nimmer een bron van lust, integendeel. Maar de onlust wordt geheel opgeheven door de omstandigheid, dat wij ons gestreeld voelen door het besef van nog bijtijds onze dwaling te hebben ingezien. Onze ij d e 1 h e i d werkt hier onwillekeurig mede als een factor, wiens gewicht niet is te onderschatten. Zij toch is het, die velen verleidt tot een overmatig streven naar het maken van geestige opmerkingen, omdat zij daarmede willen blijk geven van gevatheid en vernuft. Maar door haar ook lachen wij dikwijls om een woordspeling of geestigheid, ook al stellen wij de intellectueele waarde daarvan niet zeer hoog, indien ten minste voor haar juist verstand zekere mate van schranderheid vereischt wordt, daar het dan ons aangeboren zelfgevoel aangenaam aandoet dat wij de geestigheid begrepen of de woordspeling doorzien hebben en niet het slachtoffer werden van een voorstelling, die ons op een dwaalspoor had kunnen leiden. Groos ') gaat zelfs zoo ver, het wezen van het komische te zien in «das Gefühl der Ueberlegenheit über eine Verkehrtheit.» In het komische is volgens hem altijd een element vervat, hetwelk ons had

1) K. (iroos in zijn 'Einleitung in die Aesthetik-