is toegevoegd aan je favorieten.

Van oude en nieuwe kunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorwerp — het zij dan een koffiekan of een kathedraal — is bij machte daaraan die volmaaktheid te geven, wier eigenschap het is, dat zij ons op een zeer bizondere wijze ontroert.

Het is duidelijk, dat deze beginselen onveranderlijk zijn, dat stijl dus voor alle tijden hetzelfde beteekent, en dat het zeer verschillend aspect van dingen, die toch alle stijl bezitten, eenvoudig te danken is aan de veelzijdige toepassing, die het menschelijk vernuft aan deze grondideeën heeft weten te geven.

Het zou daarom juister zijn niet te spreken van een Griekschen, gothischen enz. stijl, maar van het Grieksche stelsel of het gothische tijdperk. Een der door Luthmer zelf aangegeven beginselen kan dit toelichten.

Een vlak — zegt hij — sluit de gedachte aan lichamelijkheid uit, en het is daarom een goed princiep der vroege Gothiek geweest bij de vlakversiering hiermede rekening te houden. Maar het is toch duidelijk, dat dit beginsel — als het juist is — niet alleen omstreeks 1200, doch altijd van kracht moet zijn geweest! En inderdaad zien wij ook, dat alle tijden en volkeren, die „stijlvol" vlakornament hebben voortgebracht, zich aan deze ongeschreven wet hebben gehouden. Chineesche ceramiek, Florentijnsche intarsia's der Renaissance, Arabisch damesceerwerk en romaansche émaux vertoonen alle dezelfde getrouwheid aan dezen eisch der logica.