is toegevoegd aan uw favorieten.

Van oude en nieuwe kunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En hoe meer eenheid er komt in de moderne beschavingstendenzen, hoe meer de vereerders eener bloot-natuurlijke wereld kleine onderlinge verschillen laten vallen, hoe helderder en luider hunne formule wordt, des te klaarder zal ook, door de kracht der tegenstelling zelve, het beschavingsprinciep der in het boven-natuurlijke geloovenden aan den dag komen.

Maar des te dringender wordt ook aan deze laatsten de eisch gesteld tot krachtige en frissche activiteit. Gelijk eens de Hervorming buiten de kerk die allerheilzaamste zelfherziening der kerk veroorzaakte, die het Trentsch Concilie tot stand bracht, zoo zal ook de huidige renaissance aan de dragers der katholieke cultuur telkens op een ander gebied om verantwoording vragen...

VI

Indien het mij gelukt is te doen gevoelen, dat ik eene zeer groote vereering koester voor de cultuur, die in de middeleeuwen door de Katholieke Kerk werd voortgebracht, dan zal men mischien eer naar mij luisteren, wanneer ik zeg, dat zij dwalen, die in de navolging dier oude beschaving het eenig heil zien voor de toekomst.

Men zou meenen, dat dit eigenlijk vanzelf spreekt. Maar toch zien wij, dat, zoodra eene dergelijke navolging practisch mogelijk schijnt, velen haar