is toegevoegd aan je favorieten.

Van oude en nieuwe kunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kinderachtig naapen van de gemoedelijke vertrouwelijkheid, waarin de middeleeuwsche mensch zich tot deze sublieme onderwerpen wdarlijk verhield, dat er geen sprake kan zijn van levenden en gevoelden eerbied bij de makers dier imitaties. Ik kan geen voorbeelden geven, omdat ik vrees dan zelf in verdenking te komen van het gebrek aan reverentie, dat ik in deze kunstfabrikanten gisp. Maar wie zonder vooringenomenheid en zonder schroom onze kruiswegen en heiligenbeelden aanziet, zal toch moeten toegeven, dat het meestal zeer onwaardige afbeeldingen zijn van zoo allerverhevenste gebeurtenissen en personen.

Ik acht het daarom een belangrijke bijdrage tot de wording eener nieuwe religieuse kunst, dat de Benedictijnen der Beuroner Congregatie het beproeven de eerbied voor het sujet, die toch bij ons allen leeft, ook weder tot uitdrukking te brengen.

De derde reden, waarom ik geloof aan eene wederopleving der christelijke kunst, is het feit, dat een van de beste Errungenschaften der moderne cultuur, hare verdieping van ons psychologisch inzicht, op het werk van katholieke artisten niet zonder invloed is gebleven.

Fijnzinnige beschouwingen gelijk De Klerk ons gaf over Vondel en Augustinus, schetsen van roomsch zieleleven als Marie Koenen teekent in hare novellen, gevoelige verwoordingen van eigen