is toegevoegd aan je favorieten.

Van oude en nieuwe kunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het zal dus — ziedaar wat ik in dit opstel heb willen bepleiten — der christelijke kunst grootelijks ten goede komen, indien men voortaan bij bouw en versiering eener kerk wederom als vroeger een vast plan van ikonografie opmaakt, zich daarbij houdt aan de door eeuwen lange betrachting geheiligde tradities, en de voorlichting inroept van een bekwaam theoloog.

Tot hoe goede resultaten dit leiden moet, bewijst de nieuwe Haarlemsche kathedraal van Sint Bavo, waar, door de samenwerking van den kunstzinnigen vicaris-generaal van het Bisdom, Mgr. Callier, met den architect en de uitvoerende kunstenaars, het steenen gebouw levend geworden is door symbolen en de muren naar waarheid gezegd kunnen worden sprekend te zijn.1)

Maar het kan niet genoeg herhaald worden, dat ook de eenvoudigste kerkbouw aan het betrachten der ikonografische beginselen groote waardij ontleenen kan.

Mocht het schoone voorbeeld in Haarlem's hoofd-

') Zie het fraaie boekje van M. A. Thompson, R. K. Pr. — Sf. Bavo de nieuwe kathedrale kerk van Haarlem. — Haarlem, 1898. Naar Alberdingk Thijm's heerlijk werk, De Heilige Linie, zij hier ook plichtmatig met nadruk verwezen en ten slotte herinnerd aan het boekje van H. J. M. Everts: Onze kerken, Roermond, 1895. Thans kan ook nog gewezen worden op Pater Nieuwbarn's werkje: Het Roomsche Kerkgebouw. Leer der algemeene symboliek en ikonografie onzer katholieke kerken, Nijmegen, 1908.