is toegevoegd aan je favorieten.

Van oude en nieuwe kunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN MISSTAND

Ne sutor ultra crepidam! >)

In het eerste jaarverslag van den katholieken kustkring De Violier, staat te lezen: „De heer Dunselman hield een pakkende causerie over het bouwen door onbevoegden. Hij toonde ampel aan hoeveel kwaads hierdoor wordt gesticht, maar zijne uitvoerige rede laat zich niet weergeven in het klein bestek, waarover de verslaggever beschikt. Genoeg zij het daarom te vermelden, dat, na een opgewekte gedachtenwisseling, door de vergadering besloten werd aan het bestuur op te dragen, in deze zaak te doen wat mogelijk was, om in wijden kring het begrip te verbreiden, dat het bouwen een kunst is, aan wier beoefenaren zeer hooge eischen behooren te worden gesteld."

Zonder vooruit te loopen op hetgeen genoemd bestuur oorbaar zal achten in dezen te doen of .... te laten (dergelijke opdrachten zijn zooveel lichter gegeven dan volbracht), meen ik, nu deze zaak eenmaal in het openbaar is ter sprake gekomen, goed te doen met nog eens nader de aandacht erop te vestigen.5)

') Schoenmaker blijf bij uw leest!

s) Voor zoover mij bekend, is van een actie door het Violierbestuur, althans in het openbaar nimmer gebleken.