is toegevoegd aan je favorieten.

Arthur Schopenhauer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weigering nam de firma zijn voorstel aan en drukte van het eerste deel 500 en van het tweede 750 exemplaren af, echter zonder den schrijver een honorarium toe te kennen.

„Het tweede deel — zoo schreef hij op 7 Mei van het jaar 1843 — overtreft verre het eerste, en verhoudt zich tot dit als het afgewerkte beeld tot de eenvoudige schets. Het kan namelijk wijzen op de degelijkheid en den rijkdom van gedachten, welke alleen de vrucht kunnen zijn van een geheel leven, doorgebracht in onafgebroken studie en overwegingen. In ieder geval is het 't beste, wat ik geschreven heb. Zelfs zal van het eerste deel alleen door dit tweede de volle waarde aan het licht komen. Ook heb ik mij nu veel vrijer en onomwonden kunnen uitdrukken, dan 24 jaren geleden, deels omdat de tijd in deze richting reeds meer kan verdragen, deels ook omdat de leeftijd welke ik nu bereikt heb, alsmede mijn gewaarborgde onafhankelijkheid en de omstandigheid, dat ik niet aan den leiband van het Universiteitswezen loop, mij nu veroorloven met meer vastheid op te treden."

Wanneer wij zien, hoeveel en hoe groote moeilijkheden Schopenhauer ondervond, om zijn werken in druk te zien verschijnen, moeten wij daarbij niet den toestand der drukkersen uitgeverswereld in die tijden uit het oog verliezen.

Terwijl een uitgave tegenwoordig naar verhouding veel geringere onkosten medebrengt, de machinerieën op verbazingwekkende wijze vervolmaakt zijn, en den uitgever veel krachtiger middelen ter verspreiding van boeken ten dienste staan, zoodat in een zeer beperkt tijdsverloop de wereld door een ongeloofelijke overproductie van boeken als het ware overstelpt wordt, en bij twijfelachtige vooruitzichten een reusachtige, goed doorgevoerde reclame door ongehoorde verspreiding vaak redt wat door een beperkt debiet schipbreuk zou geleden hebben, was ten tijde van Schopenhauer een uitgave van den omvang als die zijner werken niet zelden een finantieele onderneming waardoor het lot van een uitgever beslist werd.

Houden wij hier geen rekening mede, dan zou het wel ten hoogste onze verbazing moeten wekken, dat, terwijl wij tegenwoordig de prul-producten van uiterst oppervlakkige en nietswaardige geesten, somtijds bij duizenden en tienduizenden exemplaren de boekenmarkt zien overstroomen, de uitgever van Schopenhauer de grootste moeite ondervond om een zeer gering aantal van zijn „Wereld als Wil en Voorstelling" te plaatsen, en er nu en dan eens een honderdtal voor scheurof pakpapier gebruikte.