is toegevoegd aan uw favorieten.

Arthur Schopenhauer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In zijn schrijven aan Brockhaus (waarin hij met dezen uitgever in onderhandeling trad voor een volledige uitgave van al zijn werken) gaf Schopenhauer de volgende orde aan, waarin zijn werken in deze uitgave moesten verschijnen.

Dl. I en II. Die Welt als Wille und Vorstellung.

„ III en IV. Parerga und Paralipomena.

„ Y Ueber die vierfache Wurzel des Satzes

vom Grunde.

Ueber den Willen in der Natur.

Grundprobleme der Ethik.

Sehn und Farben.

Kort daarna, onder datum van 22 September 1858 schreef hij, in aansluiting hieraan, den Uitgever:

„In de volgorde der deelen heb ik besloten een wijziging aan te brengen, dat n.1. het deel, wat de kleinere geschriften bevat, het derde moet worden, omdat het louter integreerende gedeelten mijner wijsbegeerte omvat, terwijl „Parerga und Paralipomena" slechts voor ^ in ditzelfde geval verkeeren, maar voor f op zich zelf staande kleine verhandelingen, ja zelfs Allotria en aan het einde Gedichten bevatten. Daarom moeten deze twee deelen de laatste zijn."

Deze bepalingen, en deze alleen moeten dus voor den posthumen uitgever het richtsnoer voor de rangschikking der volledige werken vormen, en niet de volgorde, waarin hij vroeger zijn werken aangegeven had, te lezen; deze was als volgt:

Dl. I. Ueber die vierfache Wurzel des Satzes vom Grunde.

„ II. Die Welt als Wille und Vorstellung.

„ III. Ueber den Willen in der Natur.

„ IV. Grundprobleme der Ethik.

„ V. Parerga und Paralapomena.

De kleurenleer staat op zichzelf.

Want de reden, waarom hij zich genoodzaakt achtte, den eigenaar van zijn volledige uitgave deze lees-orde aan te geven, was juist deze, dat hij voor die uitgave een andere volgorde der werken besloten had. Een posthume uitgever mag dus uit deze leesorde niet willekeurig een voorschrift voor de verdeeling der deelen afleiden. Integendeel zijn voor deze verdeeling uitsluitend de bepalingen van 8 Augustus en 22 September toonaangevend.

Dezen nu schrijven helder en duidelijk voor, dat niet (wat de chronologische volgorde zou doen veronderstellen) de „Satz vom Grunde" aan het hoofd van het geheele werk zou staan,

4