is toegevoegd aan uw favorieten.

Groote leeraren der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hemel leeren kennen, het licht van Osiris, den verborgen God van het Heelal, die door millioenen zielen ademt, de voortwentelende bollen en de lichamen in wording belevendigt. Aan u thans de taak u zelf te leiden en uw weg te kiezen om tot den zuiveren Geest op te stijgen. Want gij behoort voortaan tot de levenden, die uit den dood zijn opgestaan. Bedenk, dat er twee voorname sleutels tot kennis zijn. De eerste is: Het uitwendige der dingen is gelijk aan het inwendige; het kleine is gelijk aan het groote; er bestaat slechts één Wet en Eén is er, die alles ten uitvoer brengt. Niets is klein, noch groot in de goddelijke inrichting der natuur." De tweede is: „Menschen zijn sterfelijke Goden, Goden zijn onsterfelijke menschen." Gelukkig hij, die deze woorden begrijpt, want hij bezit den sleutel tot alle dingen. Bedenk, dat de wet der mysteriën de verheven waarheid bedekt. Volledige kennis kan slechts gegeven worden aan onze broeders, die dezelfde proeven als wij hebben doorstaan. Men moet de waarheid afmeten overeenkomstig de verstandelijke vermogens, haar sluieren voor de zwakken, die zij krankzinnig zou maken, haar verbergen voor de boozen, die er slechts brokstukken van kunnen vatten, waarvan zij werktuigen ter verwoesting zouden maken. Sluit haar op in uw ziel en laat zij door uwe daden spreken. Kennis zal uw kracht, geloof uw wapen en geheimhouding uw ondoordringbare wapenrusting zijn." -

De openbaringen door den profeet van Ammon-Re, die den nieuwen ingewijde zooveel ruimer inzicht

4