is toegevoegd aan uw favorieten.

Groote leeraren der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een waardige plaats in het maatschappelijk leven in te ruimen na een zorgvuldige reorganisatie onder toezicht der wetenschap en op den grondslag van een waarlijk universeelen godsdienst, die open staat voor elke waarheid. Dan zal de wetenschap, herboren door waar geloof en door een geest van mededoogen, met open oogen die sferen bereiken, waar de speculatieve wijswijsbegeerte thans geblinddoekt en tastend ronddoolt. Waarlijk, de wetenschap zal ziende worden en bevrijding brengen, naarmate haar bewustzijn en haar liefde tot de menschheid groeit. En misschien zal „door de poort van slaap en droomen," zooals de oude Homerus het uitdrukte, de goddelijke Psyche, die uit onze beschaving verbannen is en in stilte onder haar sluier weent, weder in haar rechten hersteld worden.

Hoe het ook zij, de verschijnselen van heldeiziendheid, zooals zij in al haar verscheidenheid door geleerden en doktoren der negentiende eeuw waargenomen zijn, werpen een zeer nieuw licht op de rol dei voorspelling in de oudheid en op een menigte schijnbaar bovennatuurlijke verschijnselen, die in de jaarboeken van alle volkeren veelvuldig voorkomen. Het is natuurlijk noodzakelijk een lijn te trekken tusschen legende en werkelijke gebeurtenissen, hallucinatie en ware visie. Maar de proefondervindelijke psychologie van onzen tijd leert ons, niet in massa feiten te verwerpen, die binnen de mogelijkheid der menschelijke natuur liggen, doch ze liever te bestudeeren in verband met vaststaande wetten. Indien helderziendheid een vermogen is van de ziel, mag men profeten,