is toegevoegd aan uw favorieten.

Groote leeraren der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pythagoras hem rekenschap te geven van zijn gedrag en van de middelen die hij aanwendde om de gemoederen te beheerschen. Nu was de gelegenheid aangebroken om zijn denkbeelden over opvoeding bloot te leggen en aan te toonen dat zij, in plaats van de Dorische staatsregeling van Croton te bedreigen, die juist bevestigden. Toen hij de rijkste burgers en de meerderheid van den Senaat voor zijn plan gewonnen had, deed hij hun het voorstel een school voor hem en zijn leerlingen te stichten. Deze broederschap van ingewijde mannen en vrouwen uit de wereld zou een gemeenschappelijk leven leiden in een daarvoor ingericht gebouw, zonder zich evenwel van het maatschappelijk leven af te zonderen. Degenen onder hen, die reeds den naam van meester verdienden, konden natuurkundige, psychische en godsdienstige wetenschappen onderwijzen. Wat de jongelieden betreft, zij zouden overeenkomstig hun bekwaamheid en goeden wil toegelaten worden tot de lessen der meesters en de verschillende graden van inwijding onder toezicht van het hoofd der instelling. Om te beginnen moesten zij zich aan de regels van het gemeenschappelijk leven onderwerpen en den geheelen dag onder het oog der meesters in de school doorbrengen. Zij, die bepaald tot de orde wilden toetreden, moesten hun fortuin aan een curator afstaan, met volkomen vrijheid het terug te vorderen, wanneer zij dit verlangden. In de school zou een afdeeling voor vrouwen zijn met gelijke inwijding, slechts gewijzigd overeenkomstig de plichten aan haar geslacht eigen.