is toegevoegd aan uw favorieten.

Groote leeraren der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en beval hem kortaf de beteekenis te zoeken van een der Pythagoreesche symbolen, b.v. — „Wat beteekent de driehoek in den cirkel?" of — „Waarom staat het twaalfvlak in een bol als beeld van het heelal?"

Twaalf uur bracht hij in zyn cel door met lei en probleem zonder ander gezelschap dan een kruik wateren droog brood. Daarop bracht men hem in een zaal in tegenwoordigheid van alle leerlingen. In dit geval was hun bevolen den ongelukkige onbarmhartig te bespotten, die gemelijk en uitgehongerd als een schuldige voor hen verscheen. — „Daar komt nu de nieuwe wijsgeer!" zeiden zij. Wat ziet hij er bezield uit! Hij zal ons al zijn overpeinzingen vertellen. Verberg niet wat ge gevonden hebt. Op deze wijze zullen alle symbolen een beurt krijgen. Als ge nog een maand lang dezen leefregel volgt, zult gij een machtig wijsgeer zijn!" -

Nu was het oogenblik gekomen, dat de Meester de houding en het gelaat van den jongen man met diepe aandacht gadesloeg. Geprikkeld door het vasten, overstelpt met bijtende spotternijen, vernederd, omdat hij een onbegrijpelijk raadsel niet had kunnen oplossen, moest hij zich inspannen om zich te beheerschen. Sommige huilden van woede, andere gaven brutale antwoorden terug., weer andere, buiten zich zelf, sloegen woedend hun lei stuk, terwijl zij den Meester en zijn leerlingen met beleedigingen overstelpten. Dan verscheen Pythagoras en zeide kalm tot den jongeling dat hij, daar hij het op de proefstellen van zijn eigenliefde zoo slecht doorstaan had, verzocht werd nooit meer terug