is toegevoegd aan uw favorieten.

Groote leeraren der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

goed begrepen was, werd z« de sleutel van den Cosmos. Daarom bewaarde men haar in haar geheel voor de eigenlijke inwijding. De neofiet wist er niets van Alleen gaf men hem deze waarheid vaag te verstaan, m hetgeen men hem mededeelde over de groote kracht, gelegen in de Muziek en het Getal

IheTm !ll HaIIen' Z0° Ieerde deMeester, bevatten het geheim aller dingen en God is de universeele harmonie

e zeven heilige tonen, aangeslagen op de zevensnarige er staan ,n verband met de zeven kleuren van het licht, de zeven planeten en de zeven bestaansvormen die m alle sferen van het stoffelijk en geestelijk leven' klem en groot, voorkomen. De uit deze tonen met wijsheid opgebouwde melodieën moesten de ziel stemmen en voldoende welluidend maken, om zuiver mede te trillen met den adem der waarheid.

Deze loutering der ziel ging noodzakelijkerwijs samen

een loutenng van bet lichaam, die door hygiëne en stienge zedelijke tucht verkregen werd. Het overwinnen der hartstochten was de eerste plicht der inwijding. Hij, die geen harmonisch geheel van zijn eigen wezen gemaakt heeft, kan de goddelijke harmonie met weerkaatsen. Toch was het leven van een asceet met het ideaal van de Pythagoreërs, daar het uwelijk als heilig beschouwd werd. Maar men beval den leerlingen reinheid van zeden en den ingewijden matigheid aan als een kracht en een middel tot volmaaktheid. „Geef u slechts over aan het genot der zinnen, wanneer gij er in toestemt uw eigen mindere te worden," sprak de Meester. Hij voegde er bij, dat

9