is toegevoegd aan je favorieten.

Groote leeraren der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

telijke aarde uitvoerig, hoewel in bedekte termen. Hij zegt, dat zij zoo licht is als lucht en omringd door een etherischen dampkring. - De ziel behoudt dus in het andere leven haar geheele individualiteit. Van haar aardsch bestaan bewaart zij slechts de edele herinneringen en laat de andere wegvallen in vergetelheid, door de dichters de Lethe genoemd. Bevrijd van alle onreinheid voelt de menschelijke ziel haar bewustzijn teruggekeerd. Van de uiterlijke zijde van het heelal is zij in het innerlijk afgedaald; Cybele-Maya, de Wereldziel, heeft haar met één diepe inademing weder tot zich genomen. Ddar zal Psyche haar droombeeld voltooien, het droombeeld dat op aarde voortdurend verbroken en steeds opnieuw begonnen werd. Zij zal het ten uitvoer brengen overeenkomstig haar streven op aarde en haar verkregen ontwikkeling, doch het zal honderdvoudig vergroot worden. Teleurgestelde verwachtingen zullen opnieuw opbloeien in den dageraad van haar goddelijk leven; bewolkte aardsche zonsondergangen zullen overgaan in schitterende dagen van vurig licht. Ja, al heeft de mensch slechts één uur van geestdrift of verzaking doorleefd, dan zal die enkele reine klank, ontlokt aan de onwelluidende tonenreeks van zijn aardsch bestaan, zich in zijn leven hiernamaals herhalen in wonderschoone verbindingen en lieflijke harmonieën. Het kortstondig geluk, gevonden in meesleepende muziek, liefdeverrukking of naastenliefde, zijn slechts de op zichzelf staande tonen van een symphonie, die wij dan hooren zullen. Wil dit zeggen, dat het hemelsche leven één