is toegevoegd aan je favorieten.

Groote leeraren der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij in zijn vorige incarnatie aangekweekt heeft, maar zelfs zijn omstandigheden zullen grootendeels bepaald worden door het goede of slechte gebruik, dat hij in zijn vorig leven van zijn vrijen wil gemaakt heeft. Er bestaat geen woord, geen daad, die niet weerklank vindt in de eeuwigheid, zegt een spreekwoord. Volgens de esoterische leer wordt dit spreekwoord letterlijk van het eene leven op het andere toegepast. Voor Pythagoras was de verklaring van de schijnbare onrechtvaardigheid van het lot, de gebreken, de ellenden, de onverwachte gebeurtenissen, de onheilen van allerlei aard gelegen in het feit, dat ieder bestaan de belooning of de straf in zich draagt van het voorafgaande. Een misdadig leven brengt een leven van boetedoening voort; een mislukt leven een leven vol beproevingen. Een goed leven brengt als gevolg een mogelijke zending mede; een verheven leven een scheppingswerk. De moreele sanctie, die slechts met schijnbare onjuistheid van kracht is voor één enkel leven, kan met bewonderenswaardige juistheid en nauwgezette rechtvaardigheid op een reeks levens toegepast worden. In deze reeks levens kan er vooruitgang merkbaar zijn door een streven naar geestelijkheid en ontwikkeling van het verstand of achteruitgang door een neiging tot dierlijkheid en stoffelijke genoegens. Naarmate de ziel hooger stijgt, krijgt zij een grooter aandeel in de keuze harer wedergeboorten. De laagstaande ziel moet een bepaalde incarnatie doormaken; de gemiddelde ziel kiest uit verschillende, die haar voorgelegd worden; de volmaakte ziel, die een zending te volbrengen heeft, doet een keuze