is toegevoegd aan uw favorieten.

Groote leeraren der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Is dit beslist het einde? De geestelijke Eeuwigheid meet met andere maten dan den zonnetijd, maar zij eet niettemin haar rustpunten, normen en cyclussen. Doch zij gaan totaal het menschelijk bevattingsvermogen e oven. Toch stelt de wet der progressieve overeenkomsten in de opklimmende rijken der natuur ons in staat te verklaren, dat de geest die dezen verheven staat bereikt heeft, niet meer terug kan vallen en dat hoe ook de zichtbare werelden veranderen en voorbijgaan, de onzichtbare wereld, die zijn waren reden van bestaan, zijn oorsprong en plaats van terugkeer uitmaakt en waartoe de goddelijke Psyche behoort, . 0n sterfelijk is. ' * '

Met dit stralend verschiet voor oogen besloot Pythagoras de geschiedenis van de Goddelijke Psyche De laatste woorden uit den mond van den wijze waren weggestorven, maar de beteekenis der onzegbare waar-

6 ^ eef in de rust]ge atmosfeer van het onderaardsch gewe f hangen. Ieder meende afgedaan te hebben met den droom des levens en te ontwaken in dengrooten vrede, in den kalmen oceaan van het Eene onbegrensde Bestaan. De naphtalampen wierpen een zacht schijnsel op het beeld van Persephone, rechtop staande als de hemelsche korenmaaister en deden haar zinnebeeldige geschiedenis in de gewijde fresco-schilderingen van het ei ïgdom herleven. Soms geraakte een priesteres in geestvervoering door de welluidende stem van Pythagoras en straalde de onuitsprekelijke schoonheid van aar visie uit haar houding en verheerlijkt gelaat. En de leerlingen - door vrome ontroering aangegrepen -