is toegevoegd aan uw favorieten.

Groote leeraren der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uit de samengestelde handeling van Noodlot, Vrije Wil en Voorzienigheid ontstaan de tallooze lotsbestemmingen, hel of gelukzaligheid der ziel. Daar het Kwade niet in harmonie is met de goddelijke wet, is het niet het werk van God maar van den mensch en leidt slechts een betrekkelijk, schijnbaar en voorbijgaand bestaan. Het Goede alleen, in volkomen overeenstemming met de goddelijke wet, bestaat werkelijk en in eeuwigheid. Noch de priesters van Delphi of Eleusis, noch de ingewijde wijsgeeren wilden ooit deze diepzinnige denkbeelden aan de menigte openbaren, die ze verkeerd begrepen of er misbruik van gemaakt zou hebben. In de Mysteriën stelde men deze leering zinnebeeldig voor door de verbrokkeling van Dionysos, maar een ondoordringbare sluier bedekte voor de oogen dei piofanen, wat men het Goddelijk lijden noemde.

De belangrijkste woordenwisselingen op godsdienstig en wijsgeerig gebied loopen over de kwestie betreffende den oorsprong van Goed en Kwaad. Wij hebben zoo even aangetoond, dat de esoterische leer er in haar diepste verborgenheid den sleutel van bezit. — Er is nog een andere voorname kwestie, waarvan het maatschappelijk en staatkundig vraagstuk afhangt: die betreffende de ongelijkheid der menschelijke toestanden. — Het schouwspel van slechtheid en ellende heeft op zichzelf iets ontzettends. Men kan er bijvoegen, dat de schijnbaar willekeurige en onrechtvaardige verdee-

bfhyrtlï1 Wiftn1'VH„6i £e-aEh-*TCh V6uband tusschen NoodFabre d'Olivét fn ^001zleni&he'd 18 Prachtig aangetoond door P^hagoras commentaai' °P de Gulden Verzen van