is toegevoegd aan uw favorieten.

Groote leeraren der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

universeele beteekenis geeft. Dit zijn de Intellectueelen. Zij vormen de helden-martelaars van hun vaderland, de hoogststaande dichters en tenslotte en bovenal de ware wijsgeeren en wijzen, die volgens Pythagoras en Plato de menschheid moesten besturen. In hen is de hartstocht niet uitgedoofd, want zonder hartstocht komt er niets tot stand; hij is het vuur en de electriciteit der geestelijke wereld. Doch hun hartstochten zijn de dienaren van het verstand geworden, terwijl in de vorige afdeeling het verstand meestal de slaaf der hartstochten is.

4°. Het hoogste menschelijke ideaal wordtverwezenlijkt door een vierde afdeeling menschen, die aan de heerschappij van het verstand over gevoel en instinct nog die van den wil over hun geheele wezen hebben toegevoegd. Door het bezitten en beheerschen van al hun vermogens hebben zij de hoogste heerschappij verkregen. In hen is de eenheid, vervat in de menschelijke drievoudigheid, werkelijkheid geworden. Dank zij die wonderbare samentrekking van alle krachten van hun wezen, krijgt hun wil, wanneer hij zich op anderen richt, een bijna onbegrensde macht, een wonderbaar stralend en scheppend vermogen. Deze menschen hebben in de geschiedenis verschillende namen gedragen. Zij zijn de oudste menschen, de Adepten, de groote Ingewijden, de verheven genieën, die een omkeer te weeg brengen in de menschheid. Zij zijn zóó zeldzaam, dat men ze in de geschiedenis tellen kan; de Voorzienigheid strooit hen door de eeuwen heen op groote afstanden