is toegevoegd aan uw favorieten.

Groote leeraren der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het draaide in dien „circulus vitiosus" rond als een zieke, die van koorts overgaat tot lethargischen slaap om dan weder tot den koortstoestand te vervallen. Wellicht had het dezen prikkel noodig om zijn werk zonder wederga uit te voeren: het overbrengen van de diepzinnige, maar duistere Oostersche wijsheid in heldere, algemeen verstaanbare taal, de schepping van het Schoone in de Kunst en de grondlegging van de openlijke, beredeneerde kennis als vervolg op de geheime intuitieve inwijding. Het had dan ook aan het beginsel der inwijding zijn godsdienstige regeling en hoogste bezieling te danken. Yan uit een maatschappelijk en staatkundig oogpunt bezien kan men zeggen, dat het steeds voor korten tijd van het eene uiterste tot het andere verviel. In zijn hoedanigheid van Adept had Pythagoras van af de hoogten der inwijding de eeuwige beginselen begrepen, die aan de maatschappij ten grondslag liggen en werkte overeenkomstig deze waarheden zijn plan voor een groote hervorming uit. Wij zullen straks zien, hoe hij en zijn school schipbreuk leden te midden van de stormen der democratie.

Beschouwd vanaf de verheven toppen der leer, ontrolt het leven der werelden zich op den rhythmus deiEeuwigheid. Luisterrijke Epiphanie! En in het tooverachtig licht van het ontsluierde uitspansel, openen de aarde, de menschheid en het leven ook voor ons hun verborgen diepten. Om de tegenwoordigheid van God te gevoelen, moet men het oneindig groote in het oneindig kleine terugvinden. Dat ondervonden de leerlingen van Pythagoras, wanneer de Meester hun tot voltooiing