is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hersenen; want van de vele geroepenen zijn er slechts weinig uitverkorenen, welke zelf tot het licht gekomen het leed en de kwalen van hen die in de duisternissen zitten, aan de wereld openbaren. Dit deed Baudelaire, toen hij als door een tooverslag de bloemen van het kwaad op de kerkhoven der doode illusies te voorschijn riep.

Nergens zooals hier werpt het leven zulk een overvloed van vruchten af: dit heeft hier zijne meest intensieve kracht; het bereikt hier zijn fortissimo, waardoor de muren der vooroordeelen ineenstorten. In de kunst vooral komt hier elke richting tot haar recht. De bekwaamste onzer hedendaagsche penvoerders, de heer Busken Huet, zegt daaromtrent zeer juist in een artikel van het Dagblad van Nederlandsch-Indïë: ,,Het is nuttin en eene uitkomst dat onder de Europeesche

o -

wereldsteden er althans één gevonden wordt waar, in de litteratuur, het schrikbewind der maatschappelijke huichelarij zich grenzen gesteld zie. Op elke duizend fransche bellettristen is er misschien niet meer dan eén die een nieuwen vorm schept of eene nieuwe ader ontgint ; maar overal elders zou, tot schade der letteren, die éénling verstikt worden, terwijl hij te Parijs en daar alleen tot zijn recht komt."

Niettemin werd evenals de auteur van Madame Bovary die van Les fleurs du Mal gerechtelijk vervolgd. Zijn werk randde de eoede zeden aan, beweerde men.

o ,

Doch hoe kan men beter reclame maken dan door in collisie te komen met het een of ander artikel van het