is toegevoegd aan je favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kan een occultist geen anarchist zijn ? zou ik vragen.

In de philosophie is het materialisme zieltogende. De wapenen die het spiritualisme in de nieuwste tijden tot zijn beschikking heeft, schijnen solieder dan vroeger. Het Christendom, meer speciaal het Catholicisme, dat vóór eenige jaren nog zwak scheen te staan en onder de ontdekkingen van Darwin en Moleschot scheen te moeten bezwijken, staat vaster dan ooit, schijnt zelf voor Europa de eenig houdbare religie, en het beste voorbehoedmiddel tegen de verzwakking van den mensch en de instandhouding van de bouwvallige menschenmaatschappij.

Het komt mij ook voor, dat de scherpte en uitgebreidheid van den menschelijken geest zeer veel zou afnemen wanneer de menschheid gedurende eenige eeuwen zonder tusschenpoozen materialist was.

Du Prei zegt dat het occultisme als wetenschap pas begint en het nog zeer ver zal brengen. Zoolang echter de menschen menschen blijven, bijgevolg hunne faculteiten niet aangroeien, is het niet waarschijnlijk, dat wij door het occultisme van Du Prei veel verder zullen komen. Men kan dit moeilijk bepalen. Dogma's zijn er niet, beweert hij, maar hij verkondigt alléén het bewijsbare. Zoo b.v. de onsterfelijkheid der ziel, is volgens het occultisme zeer duidelijk te bewijzen. Het zal echter de vraag zijn, wat men onder bewijzen verstaat. Ook de materialist beweert te kunnen bewijzen, dat de stigmata van Louise Lateau geheel menschelijk en pathologisch zijn. De materialisten waren