is toegevoegd aan uw favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beweren en de philosophie van Kant burgerlijke philosophie noemen. Het zou onzinnig zijn die bewering vol te houden. Eene verwerpelijke novatiezucht kan alléén tot zulke beweringen voeren. Neen, het algemeen menschelijke zal in stand blijven en palstaan voor alle eeuwen in de kunst. Gelukkig ook dat er die rots is waarop de kerk kan gebouwd worden.

En nu open ik dezen bundel die den leelijken titel van „School der Poëzie" draagt, want er zit iets onhebbelijks in dezen titel, iets onklaars, niettegenstaande de explicatie; iets van waarom, daarom.

II.

De harmonie der sentimenten is het hoogst bereikbare van den dichtervorst, van hem die naar de dichterkroon streeft. Want in de harmonie zit de kracht en de altijddurende macht. De harmonie is het evenwicht der sferen in het groot en der menschenziel in het klein; zoodra deze verbroken wordt zinken en verdwijnen de krachten totdat uit de wentelende ruïnes wederom de krachten zich constitueeren tot harmonieën. Niemand heeft dit in de nieuwere tijden beter gevoeld dan Goethe.

In de Nederlandsche litteratuur van na 1880 heeft men dikwijls deze wet uit het oog verloren, en omdat men innerlijke kracht miste, heeft men in plaats van te zingen volgens de wetten der muziek die slaapt in de natuur der dingen, gaan schreeuwen, zoodat de