is toegevoegd aan je favorieten.

Litteraire wandelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nog is deze stem heesch en schor, maar op haar tijd zal zij een scherpen en doordringenden klank krijgen zooals de trompetten die gij in de steden hebt gehoord. Deze stem is als eene trompet, die door de handen van een bekwaam kunstenaar gemaakt is. Vooreerst wordt zij gemaakt uit leem, later wordt zij in gesmolten ijzer gelegd, opdat zij sterker en duurzamer zij; dan wordt zij gelegd in gesmolten zilver, opdat zij wit en glanzend worde en daarna in gesmolten goud, opdat zij te voorschijn kome als een wonderwerk uit Gods hand.

Velen zullen den klank dezer stem vernemen.

Ongelukkigen en bedroefden welke zitten aan den rand van den afgrond en zich daarin willen storten, zullen de stem hooren, zij zullen zich opheffen, hunne tranen drogen, omdat zij getroost zullen worden en zij zullen verder leven om den Heer te loven.

Anderen, ellendigen die slapen aan het strand van de zee en in gevaar zijn van te verdrinken, zullen ontwaken, opstaan en den Heer loven op den oever der woedende zee, maar de stem zal tot hen komen, als zoete zang, als honig in de bitterheid. De vijanden huns levens zullen vluchten en in den strijd zullen zij niet meer worden gewond.

Velen zullen, wanneer zij weten welken naam deze stem zal hebben, van verre komen om ze te hooren en ze zullen beter terugkeeren dan zij zijn gekomen.

Heden ten dage is zij nog verborgen onder den grond. Zeer weinigen hooren ze, doch wanneer de Heer komt zal zij luid worden, als de klokken der