is toegevoegd aan uw favorieten.

De nachtbruid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tusschen de heerlijke vreugde-aandoeningen der vertrouwelijkheid, die mij gestadig vervulden, — en sommige lichamelijke verschijnselen, die mij alleen verontrustten omdat ik ze voor ziekelijk hield. En toch acht ik juist dat verband welhaast het meest geheimvolle en belangwekkende van alle raadsels uit ons leven. En het zal u ook wel gegaan zijn als mij, die bij 't lezen van het geschrevene of gedichte door de groote en beroemde Minnaars onder de menschen, altijd een zekere nauwkeurigheid miste en tot den uitroep kwam : «Maar hoe hebt gij 't met die kwestie gevonden ?»

Mijnen vader ging het in deze zaak als den man die in een donkere kamer zijn bril liet vallen, en toen hij na lang aarzelen en overleggen zeer behoedzaam den voet neerzette, precies het glas verbrijzelde. Hij wilde mij nu eens recht zorgvuldig en verstandig opvoeden, en deed het daarom net verkeerd. Mijn jongens-verachting voor meisjes en vrijage versterkte hij, mijn voorliefde voor jongens-vriendschap ging hij niet tegen. Het schrikkelijk gevaar dat ik daarbij liep mijn gezond en natuurlijk instinct te doen vervormen en mij daarmee levenslang ongelukkig te maken, seheen hij niet te zien, en toen het tijd was mij daarover in te lichten verzuimde hij dat. Mijn